Ankar İş Güvenliği Hizmetleri

İş güvenliği uzmanlarımızın sorumlulukları ve görevleri, ilgili yönetmeliğe bağlı olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi faaliyetlerimiz çerçevesinde görev tanımlarında belirtilmiştir.

ANTALYA ANKAR OSGB olarak sorumluluklarımızı biliyor ve buna göre hareket ediyoruz.

İş Güvenliği Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumumuzda görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarımızın görevleri ve danışmanlık hizmetleri aşağıda detayları ile sunulmaktadır.

 • İş güvenliği kuralları ile ilgili her türlü konuda rehberlik ve danışmanlık yapmak, işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organizasyonuna katkıda bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluk denetimlerini yapmak.
 • İşyerinde kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) seçimi ve kullanımı konularında önerilerde bulunmak, eğitimlerini vermek.
 • Risk değerlendirme ekipleri kurarak tehlikeleri ve riskleri tanımlamak, sistematik ve ölçülebilir metotlarla risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak, eğitimlerini vermek.
 • Acil durum planlarını hazırlamak, acil durum ekiplerini oluşturmak, ekiplerin eğitimlerini vermek ve tahliye tatbikatlarını yaptırmak.
 • İşletmede yangın ekipleri oluşturarak yangın söndürme eğitimlerini vermek.
 • Çalışanların yasal olarak almaları gereken iş güvenliği eğitimlerini planlamalar doğrultusunda vermek.
 • İşyerlerinde meydana gelen iş kazalarına yönelik kaza kök nedenlerini analiz etmek, raporlarını hazırlamak ve kazaların önlenmesi için aksiyon planlarını oluşturmak.
 • Yıllık çalışma planlarını, yıllık eğitim planlarını ve yıllık değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 • İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanlara yönelik çalışma talimatlarını hazırlamak, mevcut talimatları düzenlemek.
 • İşyerindeki makine ve ekipmanların periyodik test, kontrol ve ölçümlerini planlamak. (Kaldırma ve iletme araçları, basınçlı kaplar, iş makineleri, elektrik tesisatları, vb.)
 • İşyerinin ihtiyaçları doğrultusunda noktasal ortam ölçümleri planlamak. (Aydınlatma, gürültü, titreşim, termal konfor, toz ölçümü, gaz ve buhar ölçümü vb.)
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerinin işyerinde uygun noktalarda yer almasını sağlamak üzere planlamalar yapmak.
 • İhtiyaç halinde sektöre yönelik büyük kaza önleme politikaları ile birlikte güvenlik raporlarını oluşturmak.
 • Sektöre göre sağlık güvenlik planı veya sağlık güvenlik dökümanı hazırlanmasına yönelik rehberlik yapmak.
 • İşletmenin faaliyet konusuna göre “Patlamadan Korunma Dökümanı” hazırlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurullarını oluşturmak, kurul iç yönetmeliğini hazırlamak ve kurullara katılım sağlayarak profesyonel destek sunmak.
 • Güncel mevzuat bilgilendirmeleri ile işveren ve çalışanlara yasal yükümlülükleri konularında destek olmak.
 • İşveren ve alt işveren arasındaki yasal bağı kurmak, sözleşmelerle karşılıklı fayda ilişkisini düzenlemek.
 • İşletmeye özgü iş sağlığı ve güvenliği el kitapçıklarının hazırlanmasını sağlamak.
 • İş güvenliği çalışmalarını izleme ve ölçme faaliyetlerini takip etmek.

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri:

İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'e göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri:

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri:

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

1) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

2) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

3) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

4) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri:

İş güvenliği uzmanları, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri:

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

1) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinden;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.